• Gene Chou: +86-13537078469
  • info@jadekpackaging.com

Contact Us

write to us

come visit us

reach us

  • WhatsApp
  • +86-111-222-33
  • Phone
  • +86-111-22-333
  • Address:
  • Zhenhua Rd, Qishi, Dongguan,China